Machiko Nogami

Search for phenomenon's horizon

36" by 46"

Acrylic